...

علی اصغر قره باغی

این ویژگی ها به طرحواره های فرامرزی کیفیتی می بخشد که دو سودائی است.گوئی هریک ازطرح هایش آینه ایست که درآن انسان وطبیعت به شکلی -درویان گری- واردرخودمینگرند.بازبه سبب همین ویزگی هم هست که فضای کوچک وبسته نمایشگاه او شکل آورد گاه وجدال تمثیلی میان انسان وطبیعت رابه خودمی گیرد ،جدال میان زیبائی ماندگارطبیعت وانسانی که میکوشد تاخودراماندگارجلوه دهد

...

فردریک کارور

کارهای فرامرزی در درجه اول انعکاس دلبستگی او به طبیعت است، در عین‌حال این آثار با زندگی شهری مثلا با کلان‌شهر تهران نیز درآمیخته است. تصاویر فیگوراتیو او، نشانگر ترکیب‌بندی منحصر بفرد خود اوست و جدا کردن آنها از دیگر المان‌های نقاشی امکانپذیر نیست

...

پرویز کلانتری

.آن چیز، همان((جوهرزیبائی تصویری))است که نقاش خصوصا درطرح هایش باترکیب های ساده شده فرم های انتزاعی درجستجوی آن است.اودراین جستجوی پیگیر،برای دست یابی به کمپوزسیون دلخواه،باوسواس به ساختمان اساسی فرم هایش توجه دارد. درواقع اوساختارگرائی است که ساخنمان اثرش رادربیان تصویری ایجازگونه واختصارمیطلبد

...

صادق بریرانی

علی فرامرزی نقاش وطراح ایرانی باتکیه بگونه ای اززبان بافت لحظاتی نگاهی بیرونی داردکه درفیگورهایش مطرح میکندوزمانی درونی میشودکه فرمهای هندسی

...

آیدین آغداشلو

. رنگهای غلیظ و سطح های موازی و پیچان همراه با قوت های طلایی ونقره ای ،منظره هایی را در ذهن – نه در چشم –ترتیب می دهند که از عناصر بسیار ساده و خلا صه شده ترکیب شده اند و قطع های بزرگ کارها ، فرصت و مجال مناسبی برای حرکت چشم و د نبال کردن ضرباهنگ های گوناگون و متفاوت را فراهم می آورند .این آثارادامه منطقی طراحی های اویند، طراحی هائی