روزنامه شرق:علی فرامرزی (فرهنگ ومناظره )

روزنامه شرق:علی فرامرزی (فرهنگ ومناظره )

 

     http://bit.ly/2pYxtPR لینک مطلب

شماره ۲۸۵۹ - ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ ارديبهشت

فرهنگ ومناظره

دوهفته قبل وقتی دریادداشتی باعنوان(هنرمندان وانتخابات)به این موضوع پرداختم که انتخابات عرصه فراهمی است تاهنرمندان واصحاب فرهنگ بتوانندخواسته های صنفی خودرامطرح نمایندواین قشربدلیل موقعیتشان درجامعه ومحبوبیتشان دربین مردم دربه صحنه کشیدن اقشارمختلف تاثیرگذارندوازهمین روی میتواننددربه کرسی نشاندن مطالبات برحقشان ومطرح کردن بحث فرهنگ وهنردریک فضای همه گیرحضورخودرانشان دهندازسوی کسانی بابدبینی نگریسته شد.درآن زمان مطرح کردن چنین بحثی شایدقدری خوش بینانه وبه دورازواقعیت دیده میشدوحتی تعدادی ازهمکاران درتماس هائی این عقیده را باصراحت مطرح نمودند،پس ازبرگزاری اولین دورمناظره هاوغیبت بحث فرهنگ وهنردرآن غربت موضوع فرهنگ یاس وسرخوردگی ایرامخصوصا دربین قشرفرهنگی جامعه باعث گردید.وهمین احساس وبرداشت یادداشت هاواعتراضاتی رادرفضای رسانه ای ازسوی این لایه اجتماعی دامن زدومن نیزدرنوشته ای باغنوان(جایگاه فرهنگ وهنردرمناظره های کاندیداها)درهفته گذشته ،درهمین خصوص مطالبی رانوشتم.

خوش بختانه دردومین مناظره ازدوموضوع درنظرگرفته شده که بایدکاندیداها به آن میپرداختندیکی بحث فرهنگ وهنروبرنامه های هریک ازکاندیداهادراین خصوص بود،تاآنجاکه به خاطردارم این باید اولین بارباشدکه موضوع فرهنگ وهنربه عنوان بحثی مستقل درمناظره های انتخابات ریاست جمهوری وطرح گردیده است ،صرف نظرازنحوه پیشرفت صحبت هاونظریات کاندیداهادراین زمینه ،اختصاص پیداکردن موضوع فرهنگ درچنین آوردگاهی نشان دادکه تاچه حدجایگاه وپایگاه هنروفرهنگ درصحنه اجتماعی ودرپیش تصمیم گیرندگان کشورتغییریافته وتاکجامیتواندکاربردداشته باشدوچنین گلوگاه هائی تاچه حدفرصت غنیمتی است برای بالا کشیدن جایگاه این مهم ترین دست آوردبشری.

بی شک پیگیری مطالب گفته شده وقول های داده شده بایدپس ازانتخابات ازاولویت های پیگیری نهادهاوتشکل های مردمی وصنفی جامعه فرهنگی باشد.

اینکه موضوع فرهنگ وهنرتااین حدتوانسته اهمیت خودرابازگونمایدوتوجه حتی تصمیم گیرندگان سیاسی رابه خودمعطوف داردامری طبیعی است زیرادرجهانیکه به خاطررشدوسایل اطلاع رسانی وچرخش اطلاعاتیکه به تدریج فرهنگ وهنررابه اولین نیازجوامع تبدیل نموده  ودرهردوبعدتوسعه درون زاودیپلماسی فرامرزی به یکی ازمهم ترین شاخصه هاتبدیل گردیده است.وبه همین جهت است که هنرمندمعاصردرحالیکه دستی براینترنت داردوازاین طریق خودراباجهان متصل نموده است وبادستی دیگربه خلق اثرهنری میپردازددیگرنمی تواندنسبت به امری چون انتخابات منفعل باشدوجهانش راصرفا درکنج تنهائی خودجستجوکندچراکه جهان باهمه کنش هاوواکنش هایش درکناراوحضوردارد