شرق /علی فرامرزی (جایگاه فرهنگ وهنردرمناظره های کاندیداها)

شرق /علی فرامرزی (جایگاه فرهنگ وهنردرمناظره های کاندیداها)

شماره ۲۸۵۲ - ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ ارديبهشت

جایگاه فرهنگ وهنردرمناظره های کاندیداها

درست هفته پیش بودکه دریادداشتی به موضوع فرهنگ وهنر وموقعیتشان دردوعرصه توسعه داخلی ودیپلماسی برون مرزی پرداختم وباگریزی به انتخابات ، اهمیت وجایگاه فرهنگ واهالی هنررادرچنین مقاطعی یادآوری نمودم.

جمعه شب نخستین مصاحبه شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درمقابل دیدگا ن میلیون هاهم وطن   اتفاق افتادوازآن جاکه این مرتبه اختصاص به مسائل انسانی واجتماعی داشت طبیعتاانتظارمیرفت که مطالب ومسائل حوزه فرهنگ وهنربخش مهمی ازمناظره رابه خوداختصاص دهدولی دریغ ازیک کلمه،گوئی موضوع فرهنگ وهنرهیچ ارتباطی بامسائل اجتماعی نداردواصولافرهنگ زیرساخت هیچ چیزنیست وآنچه دراین خصوص تاکنون گفته ونوشته شده است بیشتریک شوخی بوده برای جامعه شناسان . درجلسه ایکه کاندیداها بایدبرنامه های خودرادرموردهمه مسائل روی میزبریزندتامردم ازآن آگاه شوند،فرهنگ نه اهمیتی داردتادریک مناظره مطرح شود ونه کارکردی برای رای آوردن .

ازعدم نشاط درجامعه گفته شد،آسیب های اجتماعی گفته شد،ازفروریزی خانواده هاگفته شد،ازفاصله فقیروغنی ،ازدروغ ودروغ گوئی،چپاول اموال ،رانت و....توگوعی این همه هیچ ارتباطی بافرهنگ ندارد،هنرکه جای خوددار!!

هنوزیک سال نمیشودکه یک اثرسینمائی مابامطرح کردن فروریزی خانواده ،رواج پنهان کاری ودروغ،آسیب های اجتماعی...جایزه اسکاررابردوباعث سربلندی فرهنگ جامعه وخوشحالی مردم گردیدوآنوقت چطورهنروفرهنگ وکارکردشان هیچ جایگاهی دربحث های اجتماعی وآسیب شناسی آن ودرنتیجه برنامه ریزی برای کمک به برون رفت ازاین مشکلات ندارد؟!ماکه هنوزنفهمیده ایم نشاط جامعه راازچه طریق میشودتامین نمود!

صداوسیماکه هدایت کننده ومجری این مناظره بودخودیک نهادفرهنگی هنری نیست؟این همه حجم برنامه هابرای هدایت فرهنگی جامعه نیست؟چطورهیچ سوالی درزمینه هنروفرهنگ مطرح نکرد؟